AKAZ

Održana tridesetprva redovna sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

15.09.21

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održao je 30.08., u prostorijama agencije svoju XXXI (tridesetprvu) redovnu sjednicu na kojoj je razmatran dnevni red od sedam tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa XXIX redovne sjednice, direktor AKAZ-a, g. Adnan Bilić, mr.iur., mr.jed.zdrav., podnio Izještaj o realizaciji odluka i zaključaka sa iste, te informirao UV o provedenim aktivnostima direktora u prethodnom periodu, a osobito o aktivnostima povodom organizacije seminara „Dani kvaliteta u zdravstvu 2021“.

Što se tiče zdravstvenih ustanova koje su uspješno okončale postupak verifikacije stanja sigurnosti i kvaliteta svojih usluga, Upravno vijeće je donijelo Rješenje o certifikaciji za PZU Apoteka "GAMES" Travnik i njenih ogranaka sa 100,00% ispunjenih certifikacijskih standarda za apoteke (Standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke - ver 2017/2020), kao i rješenje o fokusiranoj akreditaciji za „usluge za rani rast i razvoj“ odjela „Centar za rano podsticanje i ranu intervenciju djece sa posebnim potrebama“ Javne Ustanove Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojski kanton sa 93,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za centre za rani rast i razvoj djece (ver. 2014).

Obje ustanove su postigle izuzetan rezultat, prema procjenama komisija za certifikaciju i akreditaciju, odnosno prema izvještajima vanjskih ocjenjivača, te im na istom i čestitamo.

Tridesetprva sjednica Upravnog vijeća okončana je uz prethodno razmatranje i usvajanje i drugih  redovnih izvještaja o internim pitanjima poslovanja agencije.

Saradnja i partnerstva