Održani deveti i deseti modul edukacije koordinatora kvaliteta zdravstvenih ustanova

28.06.21

Dana, 24.06.2021. održana dva modula u sklopu edukacije koordinatora kvaliteta zdravstvenih ustanova.

Modul 9: Upravljanje rizikom i incidentne situacije, prezentirao je Salih Slijepčević dipl.mng. Učesnici su bili upoznati sa  u principima upravljanja rizikom, kao i njihovu primjenljivost u izgradnji sistema kvaliteta - Steći uvid u zahtjeve upravljanja rizikom vezane za Akreditacijske standarde - Dati primjere o potencijalnoj uštedi sredstava davalaca zdravstvenih usluga (cost benefit) do koje može doći primjenom principa upravljanja rizikom u cijeloj organizaciji. Zatim su upoznati sa važnošću sistemskog psristupa prijavi i analizi incidentnih situacija (nepovoljnih događaja), na uticaj prevencije incidentnih situacija na resurse i pacijente i razlike između medicinskih grešaka i incidentnih situacija.

Drugi dio predavanja je bio vezan za modul 10: Indikatori izvedbe, sa predavačima doc.dr. Amer Ovčina i Eldar Vuković, ba.ecc. Učesnicima edukacije je bilo pojašnjeno kako treba dizajnirati indikatore izvedbe da mjere postignuća postavljenih organizacijskih ciljeva i kako uspostaviti odgovarajući sistem za prikupljanje podataka, timski rad, definiranje ciljnih ljudi i timova koji će koristiti indikatore. Dakle, riječ je o mjerenju procesa i ishoda nakon agregiranja i anonimiziranja podataka. Također, koordinatori kvaliteta će biti upoznati i sa setovim indikatora za domove zdravlja i bolnice, i njihovom obavezom da ih jednom godišnje dostavljaju AKAZ-u.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije. 

Saradnja i partnerstva