Edukacija i obuka

Održani moduli edukacije: EBM i kliničke vodiije

06.05.22

U okviru edukacije koordinatora kvaliteta, koja se održavala 5. maja, 2022. godine  bilo je govora o “Medicini zasnovanoj na dokazima (EBM)” i “Kliničkim vodiljama”. Ove dvije teme su prezentirali dr. Salih Valjevac i prim.mr.sci.dr. Amra Kalčo.

dr. Salih Valjevac je naglasio da je medicina zasnovana na dokazima savjesna i kritična primjena najboljega mogućeg dokaza u donošenju odluka o brizi za pojedine bolesnike. Cilj EBM je smanjiti nesigurnost u odlučivanju u medicini. Nadalje, govorio je i o značaju dobrih izvora informacija. Postavljanje kliničkog pitanja, traženje dokaza, kritička procjena valjanosti i primjenjivosti nađenih dokaza, klinička primjena dokaza (donošenje odluke, integriranje dokaza s kliničkim iskustvom i bolesnikovim osobnim vrijednostima) i procjena učinka predstavljaju pet osnovnih koraka u EBM-u, o kojima je detaljno govorio M. Fidahić. Uz to posebna pažnja je posvećena i vrstama baze podataka, pretragama dokaza, najvećoj i najpoznatijoj medicinskoj bazi podataka MEDLINE, PICO pitanju , Boolovim operaterima, Cochrane bazi podataka i pretraživanju Cochrane knjižnice.

Dalje, u drugom dijelu radionice bilo je govora o Kliničkim vodiljama, što je prezentirala prim.mr.sci.dr. Amra Kalčo i istakja da su Kliničke vodilje izjave koje uključuju preporuke namijenjene za optimizaciju njege pacijenata pri čemu su pacijenti informisani o procjeni koristi i štete od opcija alternativne njege preko sistematskih pregleda/dokaza. Uz to učesnici edukacije su bili upoznati sa značajem kliničkih vodilja, vrstama vodilja, potrebama za primjenom vodilja. Detaljno je pojašnjen proces razvoja vodilje, što uključuje izbor teme i ciljeve, sistematski pregled literature sintezu dokaza i stepenovanje preporuka, preispitivanje i ažuriranje vodilja te kako vodilje provesti u praksi. Koncem edukacijskog modula urađena je vježba za procjenu kliničkih vodilja korišćenjem AGREE instrumenta.

vi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"

Saradnja i partnerstva