Edukacija i obuka

Održani moduli kvalifikacije i uloge koordinatora i vještina komunikacije

Učesnici obuke za koordinatore ZU 29.04.22

Dana 28.04.2022., održana dva modula u sklopu edukacije koordinatora za kvalitet zdravstvenih ustanova. Predavači su bili Spomenka Omanović, dms i mr.sci. Nera Kravić Prelić.

Prvi modul je prezentirala Spomenka Omanović, gdje je govorila o potrebnim kvalifikacijama koordinatora kvaliteta u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizaciji zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja.

Drugi modul je prezentirala mr.sci. Nera Kravić Prelić, o osnovama komunikacije, s posebnim osvrtom na komunikacije u zdravstvu, verbalne, neverbalne i vizuelne komunikacije, zatim, osnovnim aspektima komunikacijskih problema, specifičnim greškama, konfliktima, vrstama konflikata u radnoj sredini, komunikacije sa drugim zdravstvenim ustanovama, sa upravljačkim timovima. Posebna pažnja je posvećena komunikaciji koordinatora kvaliteta sa svojim radnim kolegama, projektnim timom i menadžmentom ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"

Saradnja i partnerstva