Edukacija i obuke

Peti i jedanaesti modul obuke za koordinatore kvaliteta

25.06.20

Današnje, kondenzovane, module pet i jedanaest, prezentirala je mr.sci.ecc. Maida Nuhić, dipl.iur., sa višegodišnjim iskustvom načelnika odjela za kvalitet u UKC Tuzla. Peti edukacijski modul se bavi temom koncepta upravljanja rizikom i podrazumijeva preventivno djelovanje na utvrđene nesigurnosti (rizik), za razliku od naknadnog djelovanja kad su sigurnosne prijetnje već počele djelovati. Upravljanje rizicima u zdravstvu je potencionalno važnije nego u bilo kojoj djelatnosti. Nadalje bilo je govora o vrstama rizika, ciljevima upravljanja rizikom, procesu upravljanja rizikom i metodama za identifikovanje rizika. Ovom prilikom je bilo govora i o prijavljivanju i analizi incidentnih situacija. To prije svega podrazumijeva da se učesnici edukacije upoznaju sa važnošću sistemskog pristupa prijavi i analizi incidentne situacije (nepovoljnog događaja), da se ukaže na utjecaj prevencije incidentnih situacija na resurse ustanove i pacijente, da se razriješe razlike između medicinskih grešaka i incidentnih situacija, da se upozna sa sa vrstama incidentnih situacija, postupkom prijave, analize i izvještavanja. Pojašnjeno je i na koga i kako utječu incidentne situcije pri čemu je gđa. Nuhić istakla utjecaj na pacijente, zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove. Dati su i brojni primjeri troškova kao posljedica incidentnih situacija. Učesnici edukacije su bili upoznati sa svrhom i principima prijavljivanja incidentnih situacija, internim i eksternim sistemima prijavljivanja,  kao i sa regulativom koja se bavi ovim pitanjem u Federaciji BiH. Posebna pažnja  ovom prilikom je posvećena i obavezema koja proističu iz akreditacijskih standarda, kao što je upravljanje rizikom, nepovoljni događaji koji podliježu obaveznom prijavljivanju u bolnici, ko vrši prijavljivanje, ocjeni incidentne situacije i nivou rizika, ispitivanje incidentne situacije, razmatranje dokaza, ispitivanje  u odnosu na nivo rizika. Maida Nuhić je govorila i o ulozi menadžera u upravljanju incidentnim situacijama i o otkrivanju i mehanizmima za otkrivanje  incidentnih situacija koje nisu prijavljene.

U drugom dijelu edukacije održan je jedanaesti modul Obuke: „Sistem prigovora/žalbi, pohvala i sugestija u zdravstvenoj ustanovi“. U svojoj prezentaciji, gđa. Nuhić prije svega se osvrnula na očekivanja pacijenata i relevantne odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o pravima i obavezama i odgovornostima pacijenata, kao i na rad Komisije za prigovore pacijenata. S posebnom pažnjom gđa. Nuhić je govorila o akreditacijskim standardima koji se odnose na upravljanje žalbama, politikama i procedurama koje treba da promoviraju fer postupanje i da umanje stres kako za podnosioca tako i za osoblje na koje se odnosi. Uz to, detaljno je objašnjen sadržaj procedure, definicija prigovora, na šta se prigovori odnose, način podnošenja prigovora, ko može podnijeti prigovor, ispitivanje prigovora, obavijest o podnešenom prigovoru. Konačno, gđa. Nuhić je objasnila i način pisanja izvještaja o žalbama i prigovorima.

Učesnici edukacije su pokazali veliko interesovanje i razumijevanje za ovaj edukacijski modul, što pokazuju brojna pitanja i rasprava na kraju predavanja.

Program obuke za koordinatore kvaliteta je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Ove godine u AKAZ-u je okupljeno 40 zdravstvenih profesionalaca koji će sticati znanja i biti u mogućnosti da ih primjene u svojoj zdravstvenoj  ustanovi. Planirani raspored preostalih predavanja možete preuzeti ovdje LINK

Saradnja i partnerstva