Saradnja i uvezivanje sa obrazovnim institucijama

Potpisan Sporazum o razumijevanju i saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu

Fotografija Univerziteta u Sarajevu 10.06.20

Potpisan Sporazum o razumijevanju i saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu i Agencija za za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine su početkom juna 2020. godine potpisali Sporazum o razumijevanju i saradnji. Sporazumom su se Univerzitet i AKAZ usaglasili da će raditi na uspostavljanju i razvoju saradnje sa osnovnim ciljem upoznavanja studenata Univerziteta sa radom u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti, certifikacije i akreditacije u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje je zakonski nadležan AKAZ na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu.

U tu svrhu, Univerzitet i AKAZ će raditi na područjima od koristi za obje strane, prema potrebi i kada je to primjereno i posebno dogovoreno, a radi ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma, što podrazumijeva razmjenu  informacija, dobre prakse, transparentnih dokumenata, informacija o radu i ekspertiza, realizaciji edukacije, obuke, stručne prakse i studentskih posjeta Univerziteta, razvoj osoblja, razmjena znanja i iskustava obiju strana organiziranjem raznih oblika edukacija, obuka i stručnog usavršavanja, razmjenu eksperata (eksperata AKAZ-a za potrebe Univerziteta i obrnuto, eksperata Univerziteta kao vanjskih ocjenjivača, facilitatora i predavača za potrebe AKAZ-a, saradnju u istraživačkom radu u području osiguranja sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite za pitanja od obostrane koristi, saradnju na zajednički osmišljenim projektima iz zajedničkog djelokruga obje strane, kao i saradnju u bilo kojim drugim aktivnostima koje su korisne za obje strane, prema potrebi i kada je to primjereno.

Sporazum je potpisan kao prijedlog koji je AKAZ uputio univerzitetima, odnosno odgovarajućim fakultetima biomedicinskog usmjerenja, u Federaciji BiH, koji obrazuju buduće zdravstvene radnike i saradnike, smatrajući da bi bilo korisno da se studenti biomedicinskih nauka još za vrijeme studija upoznaju sa oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti, certifikacije i akreditacije u zdravstvu u Federaciji BiH, kako bi po početku rada bili spremniji za siguran i kvalitetan rad u zdravstvenim ustanovama.

U narednom periodu planira se intenzivnija saradnja i uvezivanje sa obrazovnim institucijama s ciljem podizanja svjesnosti o poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja i partnerstva