Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa farmaceutskom kompanijom „Roche d.o.o. – Roche Ltd.“

07.07.21

Federacija Bosne i Hercegovine, kao osnivač Agencije za kvalitet i akreditaciju u  zdravstvu u FBiH (AKAZ), prepoznala je potrebe jačanja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstva kao cjeline te učinila napor i iskorak u smislu formiranja AKAZ-a kao adekvatnog odgovora i rješenja za datu problematiku, uz mandat i obavezu saradnje sa svim učesnicima u sistemu sigurnosti i kvaliteta.

AKAZ ima zahvaliti, ne samo stalnoj podršci Federalnog ministarstva zdravstva, svih ministara koji su obnašali tu dužnost, kao i drugih federalnih, ali i kantonalnih institucija, već i mnogobrojnoj i izuzetno dobro stručno pripremljenoj i spremnoj bazi vanjskih saradnika. Time se ne iscrpljuje broj i sastav učesnicka u uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta - nego treba naglasiti da je naročito zaslužna i kategorija zdravstvenh radnika, ta bitna osovina koja je nosiva i gradivna snaga održavanja jednog od najzahtjevnijih sektora sveukupnog državnog aparata – zdravstvenog sistema. Još i više – srži tog sistema – sigurnosti i kvalititeta usluga i zdravstvene zaštite pacijenata.

S tim u vidu, konačni i najširi element učešća i kontrole kvaliteta u zdravstvu predstavljaju pacijenti, odnosno udruženja, organizacije, projekti i drugi predstavnici građana i privatnog sektora; to jest svi oni sa kojima je AKAZ ulazila u odnose saradnje i razmjene s naslova vlastitog mandata koji implicite strijemi najvišim rezultatima ali bez pretenzija trenutnih učinaka.

Danas sa te liste želimo izdvojiti farmaceutsku kompaniju Roche d.o.o. – Roche Ltd. koja je u Bosni i Hercegovini prisutna preko 20 godina, sa sjedišetem u u Baselu, Švicarska, kao novu snagu, dodatnu vrijednost i podršku radu AKAZ-a. Ono što nas povezuje je neupitan integritet i strastvena posvećenost ka unaprijeđenju zdravstvene zaštite.

Misija kompanije Roche je kreiranje dodatne vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti vođena naiskrenijom željom da se poboljšaju medicinski ishodi za svakog pacijenta. Fokusirajući se na snažnu ekspertizu koju posjeduje u dijagnostici i farmaceutici kompanija Roche razvija medicinske inovacije za budućnost kako bi osigurala pružanje prave terapije za pravu grupu ljudi u pravo vrijeme. Vrijednosti koje povezuju sve uposlene u kompaniji Roche, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u više od 100 zemalja  širom svijeta su:  integritet, konzistentna otvorenost, iskrenost, etičnost i originalnost.

Upravo zato, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uspostavila je inicijalne kontakte menadžmenta, a zatim i potpisala okvirni sporazum o saradnji sa kompanijom Roche, s namjerom dugoročnog znanstveno-istraživačkog i praktičnog rada koji ima za cilj bitno poboljšanje tretmana pacijenata u FBiH kao i pomoći svim zdravstvenim radnicima u obavljanju vlastitih radnih dužnosti.

Saradnja i partnerstva