Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa verifikacionim laboratorijem „Verlab“ d.o.o.

03.08.21

U skladu sa obavezom kontinuiranog informiranja javnosti o radu i aktivnostima koje provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u  zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa zadovoljstvom vas obavještavamo o potpisanom sporazumu o poslovnoj saradnji sa verifikacionim laboratorijem „Verlab“ d.o.o. iz Sarajeva. Poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je zakonska obaveza svih organizacija i pojedinaca uključenih u sistem zdravstva.

Predmet ovog sporazuma je unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga kroz razmjenu znanja, iskustava i usluga kroz jačanje adekvatnih i stručnih analiza zasnovanih na podacima, kao i naucno istrazivackog rada na zajednickim projektima od interesa. „Verlab“ je mjeriteljska laboratorija imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, koja od 2015. godine pruža usluge ispitivanja i verifikacije medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja na području Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim zakonskim okvirom (Sl. glasnik BiH br. 75/14). Verlab je, također, licencirani tehnički servis od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost koji obavlja djelatnosti tri tehnička servisa za zaštitu od jonizirajućeg zračenja i to: Zaštita i kontrola kvalitete u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji, Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji – ekstraoralna stomatološka radiologija i Kontrola radijacijske sigurnosti.

Pored toga, od 2021. godine, „Verlab“ je predstavnik američkog instituta ECRI (Emergency Care Research Institute) za teritorij Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije sa kojima zajedno radi na pružanju najkvalitetnijih konsultantskih usluga pri donošenju kliničkih, operativnih i strateških odlluka. Direktor Verlaba, prof.dr. Almir Badnjević izjavio je ovom prilikom kako je ova kompanija u potpunosti spremna da bude tehnički partner svim zainteresiranim zdravstvenim institucijama u cilju prenosa znanja, praksi i tehnologija iz najsavremenijih zdravstvenih sistema u svijetu.

AKAZ sa realnim optimizmom iskazuje nadu i očekivanje da će saradnja sa predstavljenim poduzećem iznjedriti pozitivne rezultate i mjerljivo poboljšanje u onim sferama sistema zdravstvene zaštite koje su tiču sigurnosti i kvaliteta, a kojima se zajedno bavimo.

Saradnja i partnerstva