Potpisan ugovor o akreditaciji Doma zdravlja Banovići

Direktor Doma zdravlja Banovići 14.08.20

U okviru procesa uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u sistem sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na osnovu pripremnih kontakata sa menadžmentom Doma zdravlja Banovići i direktoricom prof.dr. Muneverom Bečarević, spec. opće medicine, još 2019. godine načelno dogovorila početak integralnog procesa akreditacije, odnosno vanjske provjere uspostavnjenog sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja, koji uključuje akreditaciju timova porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja ali i svih specijalističko-konsultativnih službi. U tom pogledu, predstavnici menadžmenta, direktor AKAZ-a Adnan Bilić, mr.iur, mr.jed.zdrav. i direktorica Doma zdravlja Banovići prof.dr. Munevera Bečarević, su potpisali, prvi u Tuzlanskom kantonu, i među prvim u Federaciji BiH, ugovor o definiranju uslova akreditacijskog pregleda i sticanja akreditacijskog statusa Doma zdravlja, kojim se planira integralna vanjska ocjena u drugoj polovini naredne godine.

Nakon unutrašnje pripreme Doma zdravlja koja je već uveliko u tijeku, na osnovu ispunjene samoocjene koordinatora kvaliteta, realizirati će se vanjska ocjena Doma zdravlja Banovići i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti (certifikacija), ali i standarda kvaliteta (akreditacija), kao dobrovoljni i zahtjevniji set standrada za koji se opredjelila direktorica prof.dr. Bečarević, a u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama o čemu izdaje certifikat za provjeru zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija definirana smislu člana 22. stava 1. tačke 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročitu djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Ista obaveza od januara 2020. godine, predviđena je i članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, koji propisuje da zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja i verificiranja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Saradnja i partnerstva