Obavještenje:

Poziv koordinatorima kvaliteta i vanjskim ocjenjivačima za ispunjenje obaveze godišnje obnove statusa

Stilizovani znak AKAZ-a, 8 dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 21.12.20

U skladu sa obavezom koja proizlazi iz člana 4. st.1. t.3. i člana 4.st. 4. „Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti  sistema poboljšanja kvalteta i sigurnosti, i akreditacije u zdravstvu“  a koja se tiče Posebnog godišnjeg programa obuke, pozivamo sve koordinatore kvaliteta, odnosno članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama, da ispune istu kako bi zadržali status.

Također pozivamo i ovlaštene ocjenjivače vanjskog pregleda kvaliteta (vanjske ocjenjivače) da učine isto kako bi i oni zadržali pravo da budu na listi vanjskih ocjenjivača, to jest, u mogućnosti da budu angažovani za obavljanje vanjske ocjene za narednu godinu (2021.).

Posebni godišnji program obuke za AKAZ-ove saradnike, kao i prethodnih godina, provodi se u okviru i u toku Dana kvaliteta u zdravstvu u FBiH, koji se, ove godine, odvijaju on-line. Naime, u skladu sa preporukama nadležnih organa a koje se tiču održavanja manifestacija u vrijeme pandemije CORONA/Covid19, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), neće okupljati zdravstvene radnike niti će održavati Dane kvaliteta po prethodno provođenoj matrici.

Dani kvaliteta 2020. biće u potpunosti provođeni izvođenjem sadržaja on-line, kako u dijelu koji se tiče obaveznog programa, tako i u revijalnom dijelu – dodjele priznanja i zahvala.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstu u FBiH (AKAZ), trenutno je posljednjoj fazi obrade video-materijala koji će biti ponuđeni u formi kompilacije prezentacija pozvanih stručnjaka u vezi teme koja predstavlja obavezni dio Posebnog godišnjeg programa obuke.

Naime, svi koordinatori kvaliteta, članovi komisija za kvalitet i vanjski ocjenjivači, dužni su preuzeti video-sadržaj pod nazivom: „Sistem sigurnosti i kvaliteta u doba pandemije“, na kojem se nalaze prezentacije eminentnih izlagača iz zdravstva a sa naglaskom na pitanja sigurnosti i kvaliteta kako bi mogli nakandno pristupiti ispitu, odnosno ispuniti obavezu ažuriranja statusa.

Tačan datum, način, cijena preuzimanja materijala, testa i potvrde o održanom statusu, biće naknadno objavljenja na zvaničnoj stranici AKAZ-a, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Saradnja i partnerstva