Edukacija i obuke:

Poziv na edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije za kvalitet i drugih zdravstvenih profesionalaca

12.02.20

Poštovani,

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je isključivo ovlaštena federalna agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na teritoriji Federacije BiH, i već godinama radi na pripremi zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji BiH za certifikaciju (uvođenje sistema sigurnosti) i akreditaciju (uvođenje sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti pridržavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

S tim u vidu, želimo Vas obavijestiti da Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova edukacija za koordinatore kvaliteta započinje u 05. marta 2020. godine, a sastavljena je od 16 edukativnih modula.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Međutim, imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika zdravstvene ustanove.

Stoga pozivamo Vašeg koordinatora kvaliteta, članove Komisije ili Vaše uposlenike koje odaberete da prisustvuje edukaciji za koordinatore kvaliteta koja će se održavati četvrtkom, svake sedmice počevši od 05. marta 2020. godine i zaključno sa 25. junom 2020. godine, u prostorijama AKAZ-a, suteren Doma zdravlja Ilidža, u ul. Dr. Mustafe Pintola 1, sa početkom u 10,00 časova.

U tom periodu će biti prezentirani svi osnovni edukacijski moduli, koji, ukoliko kandidat ima neophodne reference, mogu biti priznati i kao ekvivalent za završeni prvi stepen SHCE kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstveni menadžment.

Za eventualna pitanja i sugestije kontakt osoba je Melka Mercvajler. Stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Saradnja i partnerstva