AKAZ-ove publikacije

Priručnik za koordinatore kvaliteta

09.07.19

Program certifikacije/akreditacije Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je proces koji organizacijama zdravstvene zaštite omogućava da same izvrše kritički pregled u odnosu na federalni priznati okvir organizacijskih standarda i time ocijene dobru praksu i naprave plan razvoja službe. Cilj programa je da se unutar organizacije uspostavi sistem trajnog poboljšanja sigurnosti i kvaliteta.  Jedan od ciljeva procesa je da obuhvati što je moguće više ljudi u organizaciji koja sudjeluje u programu certifikacije/akreditacije.

Da bi se ovo postiglo, certifikacijski/akreditacijski strukturirani su tako da obuhvate sve službe u organizaciji. Iako su standardi napravljeni tako da ispune potrebe različitih službi, pitanja koja su ovdje obuhvaćena zajednička su za sve. Prednosti procesa provjere kvaliteta su višestruke i obuhvataju priznavanje postojeće dobre prakse, pomoć u aktivnostima za poboljšanje službe i bolje komunikacije. Priznanje Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu znači da je organizaciju ocijenio neovisni tim ocjenjivača i da se pregledom pokazalo da organizacija ispunjava osnovne standarde sigurnosti i kvaliteta.  

U svjetlu netom završenog programa obuke za koordinatore kvaliteta želimo informirati naše partnere da je AKAZ razvio Priručnik za koordinatore kvaliteta i postavio ga na web stranicu na sljedeći link. Priručnik je dizajniran tako da pomogne koordinatoru kvaliteta u toku programa certifikacije/akreditacije i da osigura osnovne informacije, korisne primjere i opće podatke kako da izvrši ulogu i učinkovito implementira program.

Sadržaj ovog priručnika slijedi redoslijed rada u programu certifikacije/akreditacije AKAZ-a. Pored praktičnih informacija o procesu, slijede poglavlja u kojim je definirana uloga koordinatora kvaliteta, projektnog tima i facilitatora. U jednom poglavlju daju se primjeri vrsta problema na koje nailazi koordinator kvaliteta i način rješavanja problema. Koordinatori kvaliteta trebaju detaljno pročitati više puta ovaj priručnik i da se upoznaju sa svim informacijama koje priručnik sadrži. Tokom procesa, koordinatori moraju imati pri ruci ova uputstva tako da ih mogu koristiti kada im je potrebno objašnjenje.

Priručnik je napravljen u skladu s potrebama bolnice srednje veličine, ali sadržaj priručnika je relevantan za sve organizacije zdravstvene zaštite. Manje organizacije treba da budu fleksibilne u njihovom tumačenju principa o kojim se diskutira, da bi mogle usvojiti odgovarajuće strukture i procese.

Saradnja i partnerstva