Obavještenje:

Proces javnog poziva za nabavku usluga zdravstvene zaštite za zdravstvene ustanove

14.09.21

U vezi sa najavljenim procesom javnog poziva za nabavku usluga zdravstvene zaštite za zdravstvene ustanove od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS koji bi bio otvoren i za javne i za privatne zdravstvene ustanove koje ispunjavaju odgovarajuće uslove, podsjećamo da je, posjedovanje certifikata AKAZ obaveza za zdravstvene ustanove na osnovu člana 55. stav 1. tačka 5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/20), kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta, a radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti pred svojim kantonalnim ministarstvo zdravstva.

Također, na osnovu člana 17. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", 59/05, 52/11 i 6/17) koje se odnose na zavode zdravstvenog osiguranja koji bi trebali da utvrde načine stimulativnog finansiranja za kvalitet zdravstvenih ustanova, pod uvjetom da imaju status ugovorne zdravstvene ustanove u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti i propisa o zdravstvenom osiguranju, a zasnovano na kriterijima kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, i obavezne certifikacije od strane AKAZ-a za uspostavljen sistem sigurnosti u zdravstvu s ciljem zaštite pacijenta.

S obzirom na planiranu pripremu prijedloga odluke „o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama s područja Kantona Sarajevo“, predlažemo pokretanje inicijative za uspostavu mehanizama stimulativnog finansiranja kvaliteta zdravstvenih ustanova, ali i uslovljavanje uspostavljenosti sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, kroz javne nabavke, od strane zavoda zdravstvenog osiguranja kao ugovornog organa, i to pozivajući se na status ugovorne zdravstvene ustanove koja bi morala imati AKAZ-ov certifikat, na način da u tenderskoj dokumentaciji zavodi zdravstvenog osiguranja zahtjevaju kao dokaz o tehničkoj i profesionalnoj sposbnosti zdravstvene ustanove kao ponuđača zdravstvenih usluga certifikat o kvalitetu i sigurnosti koji izdaje AKAZ u smislu člana 48. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) - profesionalna sposobnost ponuđača.

Vijest preuzeta sa Klix.ba:

Saradnja i partnerstva