RE-AKREDITACIJA JZU CENTRA ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE "ILIDŽA" GRADAČAC

04.12.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dana 03. i 04.12.2019. godine provodi vanjsku ocjena u svrhu re-akreditacije Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac. Ocjenjivački tim predvodi Almir Kovačević, a članovi su Sabaha Dračić, Sanela Čović, Srebrenko Prcić i Nermina Vehabović-Rudež, sa zadatkom utvrditi trenutno stanje ispunjenosti standarda i napraviti komparaciju sa prethodnom vanjskom ocjenom.

Zajedničkim naporima zdravstvenih radnika i saradnika ustanove te menadžmenta i koordinatora za kvalitet, preliminarni nalazi vanjskih ocjenjivača pokazuju znatno unaprijeđenje sistema kvaliteta, a prema preporukama vanjskih ocjenjivača u odnosu na prethodnu akreditacijsku vanjsku ocjenu. Nakon obavljenog vanjskog pregleda, izvještaji vanjskih ocjenjivača se šalju na komentar zdravstvenoj ustanovi i upućuju AKAZ-ovoj stručnoj Komisiji za akreditaciju, radi izdavanja preporuke Upravnom odboru AKAZ-a o izdavanju rješenja o akreditaciji (certifikat).

Procesom re-akreditacije lječilište „Ilidža“ Gradačac nastavlja unaprijeđenje propisanih standarda kvaliteta, ali i ispunjava svoju zakonsku obavezu uspostave sistema sigurnosti iz člana 55.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno posjedovanja odgovarajućeg certifikata u smislu ugovoranja pružanja zdravstvenih usluga sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, što je svakako cilj na kojem AKAZ kontinuirano radi i nastoji ravnomjerno implementirati diljem Federacije BiH.

Saradnja i partnerstva