AKAZ na terenu:

Re-akreditacija Zavoda za javno zdravstvo i certifikacija apoteka

10.12.20

Dana 09.12.2020., direktor AKAZ-a Adnan Bilić i viši stručni saradnik Melka Mercvajler, posjetili su i svečano uručili direktorici JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof.dr. Aidi Pilav certifikat o akreditaciji i pripadajući materijal kao dokaz o visokom nivou kvaliteta zdravstvenih usluga. Svojim opredjeljenjem na nastavak i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, direktorica prof.dr. Pilav je uspješno dovela do uspješne re-akreditacije Zavoda u pružanju usluga, i to u uslovima CORONA/Covid19 epidemije.

Uručenje akreditacijskih instrumenta Zavodu za javno zdravstvo KS je uslijedilo nakon donošenja Odluke Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na svojoj  XXII (dvadesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 30.11.2020. godine.

Također, Upravni odbor AKAZ-a je, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača, i potvrdio preporuku Komisije za certifikaciju te izdao rješenja o certifikaciji za apoteke: Privatna zdravstvena ustanova "MGM" apoteke Kakanj, PZU Ljekarna Ćavarović i JU Apoteka Donji Vakuf.

Verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja apotekarske djelatnosti (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti za apoteke na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te će AKAZ o neuspostavljanju sistema sigurnosti u apotekama redovno obavještavati resorna kantonalna ministarstvo zdravstva i nadležne inspektorate. Ova zakonska obaveza se odnosi na zdravstvene ustanove u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Čestitamo osoblju i menadžmentu Zavoda i osoblju  na postignutim rezultatima!

Saradnja i partnerstva