Edukacija i obuke:

Strateško i akciono planiranje u zdravstvenim ustanovama, osmi modul edukacije

Sa predavanja, prim.dr. Bakir Nakaš. 18.06.21

Kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ održana je u četvrtak 18. juna 2021. godine u prostorijama u hotelu Hollywood - Ilidža. Strateško i akciono planiranje je bila tema edukativnog modula broj 8. koji su prezentirali prim.dr. Bakir Nakaš, prim.dr. Amra Kalčo i Eldar Vuković, ba.ecc., sa posebnim osvrtom na upravljanje kvalitetom.

Svaki u svom domenu, prezentirali su suštinu ovog modula i da se koordinatori kvaliteta nauče i učestvuju u izradi strateškog plana za uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi. S tim u vezi, u okviru ovog modula je pojašnjeno šta je to strateško planiranje, organizacijsko definiranje, alokacija resursa za ostvarenje strategije, razlika između strateškog i poslovnog (operativnog/akcionog) plana, nivoi planiranja, proces strateškog planiranja, definiranje temeljnih vrijednosti, strateški ciljevi.  Zatim je bilo riječi o akcionom planiranju kao sastavni dio strateškog plana i šta on obuhvata: naziv aktivnosti, detaljan opis aktivnosti, vremenski okvir, nosioce aktivnosti i potrebna finansijska sredstva i potencijalne izvore.

Svaki održani modul je dostupan na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije. 

Saradnja i partnerstva