AKAZ na terenu:

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama u Federaciji BiH

Osoblje  PZU Apoteka G-pharm 22.06.20

Kako je najavljeno, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavila je planirani proces vanjskih ocjena u apotekama u više kantona, budući da je epidemiološka situacija u Federaciji BiH pokazala neophodnost hitne uspostave sistema sigurnosti u zdravstvu u Federaciji BiH, pa tako i u apotekarskoj djelatnosti, te je AKAZ otpočeo sa intenzivnim uključivanjem preostalih, necertificiranih apoteka u Federaciji BiH u sistem sigurnosti s ciljem zaštite pacijenta.

Prema planu certifikacije, dana 19.06.2020.godine ovlaštena vanjska ocjenjivačica Agencije mr.ph. Nadija Alijagić obavila je vanjsku ocjenu PZU Apoteka G-pharm u svrhu certifikacije. Na osnovu izvještaja mr.ph. Alijagić sačinjenog nakon pregleda, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru Agencije koji donosi konačnu odluku o certifikaciji.

Podsjećamo da je uspostava sistema sigurnosti i certifikacija zakonska obaveza na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12), na osnovu kojih AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda, odnosno provjeru da li apoteke imaju uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao uslov za obavljanje apotekarske djelatnosti. Sve navedeno se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Saradnja i partnerstva