Vanjska ocjena Doma zdravlja Olovo

24.10.23

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 19.10.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Olovo.

Vanjska ocjena rađena je po Standardima sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine (ver. 2014).

Pregledano je ukupno pet timova porodične/obiteljske medicine, a dom zdravlja je u prethodnom periodu prošao i facilitaciju

Saradnja i partnerstva