Vanjska ocjena Doma zdravlja Usora

Ocjenjivači i osoblje DZ Usora 04.03.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 26. i 27.02. 2024. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Usora.

Vanjski pregled obavljen je u svrhu certifikacije Doma zdravlja Usora.

Pregledani su dva Tima porodične/obiteljske medicine, hitna medicinska pomoć, stomatologija, ginekologija, laboratorija, i transportna služba.

Koordinator kvaliteta Doma zdravlja bila je Andrea Varenica.

 

Saradnja i partnerstva