Vanjska ocjena JZU Doma zdravlja Doboj Istok

17.05.23

Ovlašteni tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 8. i 9. maja 2023. godine. obavio je vanjsku ocjenu JZU Doma zdravlja Doboj Istok.

Ovo je prva od planirane tri vanjske ocjene doma zdravlja Doboj Istok. Pregledane su specijalističko konsultativne službe, a vanjska ocjena rađena je po Standardima sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja.

JZU Dom zdravlja Doboj Istok registrovan je kao ustanova primarne zdravstvene zaštite. U sastavu Doma zdravlja nalaze se i ambulante porodične medicine koje su raspoređene u sve Mjesne zajednice Opštine Doboj Istok, a koje će biti predmet vanjske ocjene u narednoj posjeti.

Saradnja i partnerstva