Vanjska ocjena Privatnog medicinsko-biohemijskog laboratorija “Atrijum Laboratorij” Goražde

31.08.23

Ovlašteni vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 04.08.2023. godine, obavili su vanjsku ocjenu Privatnog medicinsko-biohemijskog laboratorija “Atrijum Laboratorij” Goražde u svrhu certifikacije.

Certifikacija je rađena prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za poliklinike (ver.2017).

Saradnja i partnerstva