Vanjska ocjena u Domu zdravlja Livno

18.05.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 15. i 16.05.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Livno.

Svrha vanjske ocjene je integralna certifikacija cijelog doma zdravlja. Vanjska ocjena obavljena je prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja, Standardima sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine, Standardima sigurnosti i kvaliteta za centre za mentalno zdravlje te za Standardima za rani rast i razvoj djece. Koordinatorica kvaliteta u DZ Livno je naša dugogodišnja saradnica Ljubica Krišto, mag.sestrinstva, savjetovatelj i psihoterapeut.

Dom zdravlja Livno kontinuirano pruža primarnu zdravstvenu zaštitu te specijalističko – konsultativne usluge stanovništvu grada Livno te ostalim potrebitim pacijentima županije, a i šire.

Saradnja i partnerstva