Obuka za koordinatore kvaliteta

„Pravilnikom o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu  se utvrđuje plan i program obuke za kontinuirano stručno usavršavanje za predsjednike komisija za kvalitet (koordinatore kvaliteta) i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu. Ovaj program obuke je obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Edukacija zdravstvenih profesionalaca iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu je ujedno i dodatna edukacija iz oblasti kontrole kvaliteta u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13), člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13) i služi kao dokaz o posjedovanju znanja o unutrašnjoj kontroli kvaliteta i sigurnosti u smislu citiranih zakona.

Suština obuke je osposobiti koordinatora za kvalitet koji će uz podršku tima zaduženog za kvalitet unutar zdravstvene ustanove svakodnevno upravljati programom poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u svojoj zdravstvenoj ustanovi te održavati veze s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.“

 

Syllabus za kontinuirano stručno usavršavanje koordinatora kvaliteta

Datum objave

 

Saradnja i partnerstva